Rosenmontag III

Vom Talbahnhof ging's zum Rosenmontagszug...